Skip to content

Jean Monnetpark 55 7336 BB Apeldoorn     tel: 06 – 44 77 80 84     info@kemi.cc

Over Kémi

Kémi is een sociale onderneming die zich bezig houdt met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de integratie van etnische groepen in Nederland.

Kémi is een netwerk van bevlogen en betrokken professionals, vrijwilligers en stagiairs die zich inzetten voor een beter leven voor onze medemensen. Zij dragen dezelfde idealen en dezelfde positieve houding uit.

Deze groep freelancers en vrijwilligers heeft de kennis en praktijkervaring om toepasbare oplossingen te bedenken voor de dilemma`s die door immigratie kunnen ontstaan.
De professionals van Kémi zijn net zo kleurrijk als de wereld waarin wij nu leven!

Oprichter Ragaiy Sinout is gediplomeerd Master Migratie- en Integratiestudies (sociologie) aan de EUR met een onderzoek naar de houding van vluchtelingen ten opzichte van Nederland en Nederlanders, getiteld: “Leven tussen nostalgie en hoop”.
Sinds maart 2021 is hij gecontracteerd gastdocent Culturele Diversiteit aan de Hoge School Arnhem en Nijmegen (pabo). 
Ragaiy was in 2019 de Vredesambassadeur van Apeldoorn.

Naam en Logo

“Kémi” is het Oudegyptisch woord voor “Het vruchtbare welvarende land” dat volgens ons naar Nederland van nu verwijst!
Het logo is een schot in de roos met pijl en boog. Het logo symboliseert doelgerichtheid en doeltreffendheid. De drie kleuren van het logo, rood/wit/blauw spreken voor zich: de kleuren van de Nederlandse vlag.

*******

Visie Kémi

Wij doen ons best om te focussen op de zin van ons werk als bedrijf. Wij staan stil bij wat wij wel of niet doen? Wij veranderen de koers van het “schip”, wanneer nodig. Wij doen niet aan acquisitie: wanneer wij ergens nodig zijn, worden wij gevraagd.
Wij hechten vele waarde aan de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Wij accepteren geen opdrachten die ons uitsluitend financieel voordeel opleveren: ons werk moet het leven van anderen ook verbeteren, niet alleen dat van ons.

Kémi put haar visie uit de oude Koptische spirituele tradities. De Koptische tradities inspireerde de wereld in de eerste 5 eeuwen van onze jaartelling.
De basisprincipes voor de visie van Kémi komen voort uit drie spirituele Koptische begrippen, Mettanja, Kenonja en Diakonja:

Mettanja: het dagelijkse vernieuwen van gedachte
Wij proberen elke dag onze gedachten te vernieuwen en niet op basis van vooroordelen anderen te bejegenen, te benaderen of te behandelen! 

Kenonja: gemeenschapszin
Ieder mens is goed. Ieder mens verdient onbevooroordeeld bejegend en behandeld te worden. Wij voelen ons verbonden met onze doelgroepen én met de hele maatschappij. Wij zien hun als onze medemensen, onze familie en ons volk. Zij zijn geen object voor onze professionals. Ieder mens hoort er bij en is nuttig en nodig.

Diakonja: dienstbaarheid
Wij helpen anderen hun leven te verbeteren met ons werk maar voelen ons nooit beter dan anderen. De bescheidenheid en de gastvrijheid die je van ons ervaart weergeven de dienstbare harten van onze leden. Ook het graag delen van ideeën met anderen, wat in ons bedrijf zichtbaar is, komt voort uit de Diakonja-gedachte.

***********

Missie Kémi

Immigratie is een ingrijpend veranderingsproces dat gevolgen heeft voor zowel de migrant als voor de ontvangende samenleving. De grootste uitdaging voor migranten en voor de samenleving is dat iedereen kan meedoen. Echter, sommige mensen zijn beter in staat zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verkeer dan anderen. Kémi Ra gelooft dat een goede aansluiting tussen het individu en de maatschappij de hoeksteen is van vrede en welvaart voor iedere maatschappij. Mensen worden beter, voelen zich thuis en geven wat ze kunnen voor een betere toekomst voor zichzelf en voor hun omgeving.
Voor een betere toekomst heb je mensen nodig, eerder dan stenen of technologieën.

Kémi vindt het bereiken en betrekken van mensen erg belangrijk voor het in goede banen leiden van migratie. Kémi wil dat mensen zich goed voelen in hun nieuwe land en vanuit hun talenten een bijdrage leveren aan deze samenleving. Creativiteit, actieve betrokkenheid en positieve houding van alle betrokkenen zijn hierin van groot belang. Bereiken, betrekken, versterken en binden zijn kernbegrippen voor de missie van Kémi. Kémi werkt ook aan ombuigen van overtuigingen om steeds een stap vooruit te zetten naar een betere toekomst. Vrede, of sociale orde in de termen van sociologie, in onze maatschappij is ons einddoel!

Thema`s

Kémi houdt zich bezig met de volgende thema`s:

  • Integratie; meer inzicht in een menselijk proces. Wij helpen migranten om de nieuwe context waarin zij leven te proberen begrijpen en hiermee omgaan.
  • Interculturele Communicatie; werken aan een positieve houding. Migratie brengt met zich vele psychosociale problemen mee. Wij proberen migranten en professionals dat te laten beseffen en hiermee te kunnen omgaan.
  • Transculturele dilemma`s; aapassen of scheppen? Je kunt in Nederland wensen om naar jouw werk met een dromedaris te willen reizen. Echter, dat gaat niet werken. De wegen in dit land zijn hiervoor niet geschikt. Deze “logica” geldt voor de positie van vrouwen en kinderen en voor alle andere migratie-dillema's.
  • Polarisatie en Radicalisering; voorkomen is beter dan genezen. Kleine gemeenschappen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van radicalisering, maar ook de hele maatschappij heeft hierin een rol. 

     

*********

Methodiek; werkwijze!

Kémi hanteert een algemene methodiek in bijna alle projecten en opdrachten. Deze methodiek of anders gezegd werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

> Verkennen
Alle activiteiten van Kémi beginnen met een verkenning. De verkenning dient een beeld te geven over de opdracht waarmee Kémi aan de slag moet en de omgeving van de opdracht en de betrokken actoren.

> Draagvlak creëren
Dat is een structurele activiteit van Kémi in alle projecten. Wij spreken sleutelfiguren, maken een krachtenveldanalyse en gaan gesprekken aan met voor- en tegenstanders. Draagvlak creëren, versoepelt de projectactiviteiten en vergroot het effect van de resultaten onder de doelgroepen.

> Interveniëren
Projectactiviteiten en methodieken zijn gebaseerd op de aard van het probleem en de omstandigheden van de probleemhouders. Kémi bedenkt altijd eenvoudige oplossingen en gewone interventies.

> Overdragen
Kémi werkt graag met een professionele organisatie samen. Aan het eind van een project worden de resultaten en de opgebouwde ervaring overgedragen aan de professionele organisatie: continuïteit is hierdoor gegarandeerd.

> Verbinden

Op verzoek van ons lid Nasteeha voegden wij in 2022 “Verbinden” toe als een extra stap in onze werkmethodiek. Het is ook een doelstelling voor Kémi, volgens Nasteeha!

Begeleidingsmethodiek

Bij individuele begeleiding van mensen hanteren wij een werkwijze die wij hebben overgenomen uit het ontwikkelingswerk in de jaren 80 en 90 van de 20ste eeuw. Deze werkwijze bestaat uit drie fases:

  • Interventie: bij de eerste vraag direct actie ondernemen om verdere problemen te voorkomen.
  • Participatie: cliënten mogen onder onze begeleiding hun problemen zelf proberen aan te pakken en op te lossen.
  • Verzelfstandigen: cliënten proberen hun zaken zelf te regelen. Wij worden door de cliënt geroepen als het ergens vast loopt.